top of page

Bilgilendirme Metni

Sevgili Kullanıcı,

Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("FEVUP BRANDS") olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin toplanması, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması ve veri sorumlusu olarak veri sahibinin hakları hakkında bilgilendirme yapıyoruz. .

FEVUP MARKALARI, kişisel verileri Kanunda belirtilen işleme şartlarına uygun olarak, özellikle elektronik veya fiziki yazılı olarak, internet sitesi, fiziki belgelerin teslimi, idari ve adli makamlardan gelen aramalar, bildirimler ve nadiren de kapsam dahilindeki diğer iletişim kanalları aracılığıyla toplamaktadır. Web sitesine ve iletişim bölümüne yaptığınız ziyaretler.

FEVUP BRANDS, kişisel verilerinizi 5651 Sayılı İnternet Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin Aktarılması

FEVUP Markaları Kanun’un 8. maddesi uyarınca ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileri yetkili kişi/kurum/kuruluşlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, mahkemelere ve icra dairelerine gerekli tüm tedbirler alınmak kaydıyla aktarabilecektir. alınmış. FEVUP Markaları, sunucuları yurt dışında bulunan platformlar ve yabancı resmi makamlar nezdinde resmi işlemlerin yapıldığı işlemler nedeniyle yurt dışına veri aktarımı yapabilmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

hello@fevupbrands.com adresine mail göndererek kişisel verileriniz hakkında bilgi alabilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenen verilere ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Hukuki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, Başvuru Usul ve Esasları Tebliği uyarınca taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, elektronik imza veya mobil imzayı kullanmak suretiyle Veri Sorumlusuna iletebilir. Ad-Soyad, İmza, T.C.'yi eklemenizi rica ederiz. Kimlik Numarası, ikamet yeri veya iş yeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte yukarıda belirtilen hakkın kullanılmasına ilişkin açıklamaları içeren dilekçe. Başvuru adresi Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7A-14 Kat:8 Via Tower Yenimahalle/Ankara. Daha fazla bilgi şu adresten edinilebilir:merhaba@fevupbrands.com

Veri sahibinin başvurusunu takiben FEVUP BRANDS 30 günlük yasal süre içerisinde ücretsiz olarak yanıt verecektir. Taleplerin karşılanması için ayrı bir maliyet hesaplaması yapılması gerekmesi durumunda FEVUP Markalarının CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarının maliyetini alabileceğini belirtiriz.

FEVUP MARKALARI tarafından işlenen kişisel veriler, bu metin doğrultusunda gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecektir. Veriler, yasal saklama süresi ile sınırlı olarak veya işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklanacak ve işleme amacının gerektirdiği süre sonunda anonimleştirilerek FEVUP MARKALARI tarafından kullanılmaya devam edilecek veya belirtilen süre içerisinde imha edilecektir. ilgili mevzuatta öngörülen prosedüre uygun olarak yapılır.

FEVUP MARKALARI, ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru, orantılı, güncel ve gerektiğinde işlendikleri amaç doğrultusunda, 5. maddede öngörülen süre boyunca toplamaktadır. İlgili mevzuata uygun olarak veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar.

FEVUP BRANDS'in ilgili mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle bu metinde değişiklik yapma hakkının bulunduğunu lütfen unutmayın; ve Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeni yöntem veya düzenlemeler.

bottom of page