top of page

PRIVACY POLICY

Sevgili Kullanıcı,

Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("FEVUP BRANDS") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bireyin kişisel, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, onu diğer bireylerden ayırt etmeye yarayan, niteliklerini ortaya koyan her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk kez elde edilmesiyle başlayan ve daha sonraki her türlü işleme veri işleme olarak tanımlanır. İnternet sitesine yaptığınız ziyaretler, giriş ve çıkışlarınız, IP adresiniz, çerezleriniz kapsamında; Adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz iletişim faaliyetleriniz kapsamında işlenmektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Veri kontrolü

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri İşlemenin Amacı

 • Mevzuata Göre Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • İstek/Şikâyetlerin Takibi

 • Veri Sahipleriyle İletişim ve İletişim

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Sağlanması

 • Web Sitesi Ziyaretçi Kayıtlarının (Log) Oluşturulması ve Takibi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesi uyarınca gerekli tüm tedbirlerin alınması kaydıyla anlaşmalı tüzel ve gerçek kişiler, hukuk müşavirleri, mali müşavirler ve vergi danışmanları ile paylaşılabilecektir. Hukuki zorunluluk halinde, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler, icra daireleri gibi kişisel veri talep etmeye yetkili kamu kurumlarına ve bunların kanunen yetkili kıldığı kişilere aktarım yapılabilecektir.

Veri Sahibinin Hakları

hello@fevupbrands.com adresine mail göndererek kişisel verileriniz hakkında bilgi alabilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. İşlenen verilere ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Hukuki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mevzuat değişiklikleri ve Kurul tarafından belirlenen yeni yöntem veya düzenlemeler nedeniyle FEVUP BRANDS'in Gizlilik Politikasında değişiklik yapmaya yetkili olduğunu lütfen unutmayın. Bu politikayı düzenli olarak inceleyerek güncel bilgilere sahip olabilir ve aracılığıyla daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.merhaba@fevupbrands.com

bottom of page