top of page

Adaylar için Bilgilendirme Metni

Değerli Adaylarımız,

Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("FEVUP BRANDS"), işbu Aydınlatma Metni ile sizleri kişisel verilerin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, üçüncü kişilere aktarımı ve hakları konusunda bilgilendirmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sahibinin veri sorumlusu olarak görevlendirilmesi.

FEVUP BRANDS, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

FEVUP MARKALARI, adayların kişisel verilerini elektronik veya fiziksel olarak yazılı olarak, özellikle kariyer bölümü, Linkedin, Kariyer.net, Bilkent Kariyer, direkt e-posta, basılı dokümanların teslimi, web sitesi, idari ve adli makamlardan gelen bildirimler aracılığıyla ve nadiren de elektronik ortamda toplamaktadır. Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda diğer iletişim kanallarına.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle:

 • Kimlik (Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf)

 • İletişim (Adres, E-posta Adresi, Telefon Numarası)

 • İş Tecrübesi (Diploma, Alınan Dersler, Meslek Geçmişi, Önceki İş Tecrübesi, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Yabancı Dil ve Teknik Yetenekler)

Kişisel Verilerin Aktarılması

FEVUP MARKALARI, Kanun’un 8. maddesi uyarınca, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileri, kişisel verileri talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar, ortaklık ve iştirakleri ve kanunen yetkilendirdiği kişilerle paylaşabilir. hukuk müşavirleri, mali müşavirler ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler ve icra daireleri gibi ilgili kişinin. FEVUP MARKALARI yurt dışında bulunan sunucu ve mailing sistemleri sayesinde yurt dışına veri aktarımı yapabilmektedir.

 

Veri Sahibinin Hakları

FEVUP MARKALARI tarafından işlenen verileriniz ile ilgili Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Hukuki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Ad-Soyad, İmza, Kimlik Numarası, ikamet yeri veya iş yeri adresini içeren posta veya dilekçe göndererek yukarıda belirtilen haklarınızı, varsa e-posta adresi, telefon veya faks numarası, kullanım hakkına ilişkin açıklamalarla birlikte Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7a İç Kapı No: 14 Yenimahalle/Ankara. İlave bilgi şu adresten de edinilebilir:merhaba@fevupbrands.com İnternet sitesi.

FEVUP BRANDS, veri sahibinin başvurusunu takiben 30 günlük yasal süre içerisinde veri sahibinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yalnızca CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi zorunlu ise; FEVUP MARKALARI kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edebilir.

FEVUP MARKALARI, adayların kişisel verilerine azami önem vermekte ve bu Bilgilendirme Metni'nde belirtilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla uygun her türlü bilgi güvenliği tedbirlerini almaktadır; yasal saklama süresi boyunca veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerektirdiği süre sonunda anonimleştirilerek FEVUP MARKALARI tarafından kullanılmaya devam edilecek veya ilgili sebeplerden dolayı imha edilecektir. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

FEVUP MARKALARI, Kanundaki değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya düzenlemeler nedeniyle bu bilgilendirme metninde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Özellikle birden fazla pozisyona veya zamana başvuruyorsanız, lütfen başvurunuzu göndermeden önce her defasında Bilgilendirme Metni'ni okuyun.

bottom of page